Všeobecné podmínky účasti na poskytovaných službách

1. Tyto všeobecné podmínky účasti na poskytovaných službách (dále jen jako „Podmínky“) jsou
vydané:
společností Accanto s.r.o., IČO: 08685193, se sídlem Družstevní 1195/13, 621 00 Brno Řečkovice, tel. číslo +420 603 866 263, e-mail bajerova.martina@centrum.cz, společně se
společností Amora s.r.o., IČO: 26306719, se sídlem Letovická 1421/22, 621 00 Brno Řečkovice, tel. číslo +420 603 866 263, e-mail martina.bajerova@yogacenter.cz, a to v souvislosti s poskytováním služeb poskytovatelem, kterým je vždy jeden ze subjektů
uvedených a specifikovaných v tomto článku a který je účastníku vždy konkrétně identifikován
před poskytnutím konkrétní služby (dále jen jako „poskytovatel“).
2. Podmínky upravují práva a povinnosti fyzické osoby, která se účastní poskytovaných služeb
(dále jen jako „účastník“).
3. Poskytovanou službou se rozumí služba poskytovaná za úplatu či bezúplatně osobou
pověřenou poskytovatelem. Jedná se zejména o služby:
a) vyžadující fyzickou přítomnost účastníka, poskytované v termínu a na místě určeném
poskytovatelem, není-li ujednáno jinak,
b) poskytované ze záznamu zpřístupněním digitálního obsahu, a to na dobu určenou
poskytovatelem, a
c) poskytované prostřednictvím on-line video platformy, v termínu a na internetové
platformě určené poskytovatelem, není-li ujednáno jinak.
4. Účastí na poskytované službě se zavazuje účastník, že je plně srozuměn s tím, že:
a) je při poskytování služby zcela odpovědný za sebe, svá rozhodnutí a jednání vůči sobě i
ostatním, jakož i za škodu způsobenou sobě, na svém zdraví, na majetku a zařízení prostor,
b) v průběhu poskytování služby může docházet k fyzickému, psychickému či emocionálnímu
zatížení, fyzickému nepohodlí, v případě nepřiměřené praxe nebo tělesných omezení a
onemocnění, které jsou zjevné nebo skryté, i k bolesti a zranění, a je si plně vědom
souvisejících rizik a nebezpečí,
c) poskytovaná služba není lékařskou či psychoterapeutickou péčí ani její náhražkou,
d) případě, že účastník v průběhu poskytování služby podstupuje jakýkoli druh léčby, který by
mohl mít vliv na poskytování služby, zavazuje se, že poskytovatele služby nebo jím
pověřenou osobu informuje o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem
léčby,
e) je povinen v průběhu poskytování služby nenarušovat její průběh, přičemž za rušení je
považován i pozdní příchod.
5. Účastník dále bere na vědomí, že:
a) poskytovatel služby doporučuje účast na poskytovaných službách konzultovat s ošetřujícím
lékařem,
b) poskytovatel služby si vyhrazuje právo vyloučit účastníka z účasti na poskytované službě či
její části v případech, kdy účastník poškozuje či jinak narušuje průběh poskytované služby
svým chováním,
c) v případě vyloučení účastníka z poskytované služby nemá účastník nárok na finanční či
jinou formu kompenzace, náhradní plnění nebo na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její
části.
6. V případě služeb poskytovaných za úplatu se otázky Podmínkami neupravené řídí aktuálním
zněním Všeobecných obchodních podmínek poskytovatele, které jsou zveřejněny na webové
stránce www.martinabajerova.cz. Veškeré další související otázky se řídí relevantními platnými
předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.