všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“):
společností Accanto s.r.o., IČO: 08685193, se sídlem Družstevní 1195/13, 621 00 Brno- Řečkovice, tel. číslo +420 603 866 263, e-mail bajerova.martina@centrum.cz, společně se
společností Amora s.r.o., IČO: 26306719, se sídlem Letovická 1421/22, 621 00 Brno- Řečkovice, tel. číslo +420 603 866 263, e-mail martinabajerova@yogacenter.cz, 
2.VOP upravují práva a povinnosti fyzické či právnické osoby, která uzavírá kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytování služeb (dále jen jako „smlouva“) distančně prostřednictvím internetového obchodu na webové stránce www.martinabajerova.cz a www.martinabajerova.isportsystem.cz (dále jen jako „kupující“), a to s prodávajícím, kterým je vždy jeden ze subjektů uvedených a specifikovaných v čl. I odst. 1 VOP a který je kupujícímu vždy konkrétně identifikován v objednávkovém formuláři před uzavřením smlouvy (dále jen jako „prodávající“).
3.Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
4.Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
5.VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. V případě rozporu mezi ujednáním ve smlouvě a VOP má přednost odchylné ujednání v smlouvě.

II.

Informace o zboží a ceně

1.Předmětem smlouvy jsou zboží, digitální obsah a služby nabízené v katalogu internetového obchodu www.martinabajerova.cz a www.martinabajerova.isportsystem.cz. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se pro účely VOP zbožím i digitální obsah a služby.
2.Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.Informace o zboží, způsobu použití a údržbě, o rozměru, případně jeho forma, obsah, informace o tom, pro koho je zboží určeno a jaký přínos od něj lze očekávat, a další údaje potřebné podle povahy zboží jsou uvedeny v katalogu internetového obchodu.
4.Veškeré prezentace zboží uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží.
5.Návody a doporučení přiložené či uvedené u zboží slouží pouze ke vzdělávacím a informačním účelům. Prodávající se nezavazuje k výsledkům, kterých je možné s použitím zboží či poskytnutím služby dosáhnout. Návody nemohou nahradit osobní konzultaci a zboží není zdravotními pomůckami, a tedy nenahrazují ani lékařskou či jinou zdravotní péči. Prodávající neodpovídá za případné újmy na zdraví a za případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení souvisejících se zbožím.
6.Ceny uvedené u jednotlivého zboží jsou konečné, včetně daně z přidané hodnoty a souvisejících poplatků. Cena zboží zůstává v platnosti po dobu, po kterou je zobrazována v internetovém obchodě.
7.Cena nezahrnuje náklady za dopravné a dobírečné. Cena konkrétního způsobu dodání je uvedena v objednávkovém formuláři. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

III.

Uzavření smlouvy

1.Kupující provádí objednávku vyplněním objednávkového formuláře, výběrem z nabízeného zboží a jeho množství a výběrem způsobu doručení a způsobu úhrady ceny.
2.Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje v objednávkovém formuláři. Objednávka je odeslaná kliknutím na tlačítko „Závazně objednat s povinností platby“.
3.Objednávku je možné zrušit telefonicky anebo e-mailem, prostřednictvím kontaktních údajů prodávajícího uvedených v čl. I odst. 1 VOP, a to až do okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.
4.Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, které je zasláno na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální platné znění VOP.
5.Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, počet účastníků apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to e-mailem nebo telefonicky.
6.V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení objednávky. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku, která se považuje za nový návrh smlouvy a která se považuje za uzavřenou až výslovným přijetím ze strany kupujícího.
7.V případě, že není možné vyhovět některému z požadavků uvedeným v objednávkovém formuláři, zašle prodávající kupujícímu na uvedenou e-mailovou adresu pozměněnou nabídku, která se považuje za nový návrh smlouvy a která se považuje za uzavřenou až výslovným přijetím ze strany kupujícího.

IV.

Platba

1.Prodávající po uzavření smlouvy zašle kupujícímu zálohovou fakturu k úhradě kupní ceny.
2.Kupní cena je splatná do tří pracovních dnů od potvrzení objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě.
3.Kupní cenu hradí kupující:
bezhotovostním bankovním převodem, nebo
bezhotovostním bankovním převodem prostřednictvím platební brány GoPay, nebo
online platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay.
4.Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
5.Po obdržení příslušné částky prodávající zašle kupujícímu bezodkladně daňový doklad o obdržení platby na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

V.

Dodání zboží a poskytnutí služby

1.Zboží je dodáno/poskytováno následujícími způsoby:
a)služba vyžadující fyzickou přítomnost kupujícího je poskytována v termínu a na místě uvedeném při uzavření smlouvy, není-li ujednáno jinak, a to osobou pověřenou prodávajícím,
b)služba poskytovaná ze záznamu zpřístupněním digitálního obsahu kupujícímu, a to na dobu určenou u konkrétní služby v katalogu internetového obchodu, se považuje za poskytnutou okamžikem, kdy prodávající doručí kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři přístupové údaje nebo odkaz ke stažení či zhlédnutí digitálního obsahu, a to podle povahy konkrétní digitální služby,
c)služba poskytovaná kupujícímu prostřednictvím on-line video platformy je poskytovaná v termínu a na platformě uvedené při uzavření smlouvy, není-li ujednáno jinak, a to osobou pověřenou prodávajícím,
d)digitální obsah neuvedený v čl. V odst. 1 písm. b) VOP se považuje za dodaný okamžikem, kdy prodávající doručí kupujícímu e-mailovou zprávou přístupové údaje nebo odkaz ke stažení digitálního obsahu, a to podle povahy obsahu,
e)ostatní zboží se dodává prostřednictvím služby Zásilkovna na adresu výdejního místa, které zvolil kupující v objednávkovém formuláři, přičemž zboží je odesláno do tří pracovních dnů od obdržení kupní ceny.
2.V případě poskytnutí služby dle čl. V odst. 1 písm. a) a c) VOP si prodávající vyhrazuje právo změnit čas, místo a platformu poskytnutí služby. O této změně bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce.
3.V případě, že z důvodu překážky na straně kupujícího není možné poskytnout dílčí plnění (dále jen jako „lekce“) nebo celou službu dle čl. V odst. 1 písm. a) a c) VOP, má kupující právo, je-li to vzhledem k obsahu služby přípustné a možné, prostřednictvím rezervačního systému na webové stránce www.martinabajerova.isportsystem.cz nejpozději čtyři hodiny před začátkem lekce či poskytnutí služby:
a)převést právo na účast na lekci či poskytnutí služby dle čl. V odst. 1 písm. a) a c) VOP na třetí osobu,
b)přihlásit se na jiný termín totožné či odlišné služby poskytované prodávajícím, není-li naplněná kapacita, nebo
c)po odpadnutí překážky na straně kupujícího přihlásit na následující lekci osobu navíc, a to po předchozí dohodě s prodávajícím, není-li naplněná kapacita této lekce.
4.Je-li zboží dodáno způsobem dle čl. V odst. 1 písm. e), platí, že:
a)Není-li ujednáno jinak, prodávající se zavazuje zabalit zboží podle zvyklostí a způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu.
b)Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda jsou obaly zboží neporušené. V případě, že kupující shledá, že byl porušen obal, či jinou okolnost svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
c)Kupující při převzetí dále zkontroluje úplnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.
d)V případě, že kupující zboží nepřevezme ve lhůtě určené přepravcem, nebo je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, nese kupující veškeré náklady vrácení zásilky, respektive na opakované doručení.
e)Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy je kupující v prodlení s převzetím zboží.
5.Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti i provedení a veškeré doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci/licenci v souladu se smlouvou.
6.Kupující nabývá vlastnické právo/licenci úplným zaplacením ceny zboží, nejdříve však převzetím zboží.

VI.

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu

1.Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, doc a pdf, vybavení umožňující přehrávání video a audio souborů a platforem a internetové připojení.
2.Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami.
3.Digitální obsah slouží pouze ke vzdělávacím a informačním účelům. Jedná se pouze o návody a doporučení a prodávající se nezavazuje k výsledkům, kterých je možné s použitím zboží dosáhnout. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci a nejsou zdravotní službou, a tedy nenahrazují ani lékařskou či jinou zdravotní péči. Prodávající neodpovídá za případné újmy na zdraví a za případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení souvisejících s digitálním obsahem nebo v digitálním obsahu obsažených.
4.Digitální obsah dle čl. V odst. 1 písm. b) VOP se poskytuje na dobu jednoho kalendářního roku od okamžiku jeho dodání kupujícímu.
5.Před uplynutím doby dle čl. VI odst. 4 VOP zašle prodávající kupujícímu nabídku se zálohovou fakturou s možností prodloužení přístupu k digitálnímu obsahu na další kalendářní rok za sníženou cenu se splatností tři pracovní dny. Pokud kupující cenu uvedenou v zálohové faktuře neuhradí, má se za to, že nabídku k prodloužení přístupu neakceptuje, a přístup k digitálnímu obsahu mu bude po uplynutí doby dle čl. VI odst. 4 VOP odepřen.

VII.

Odpovědnost při poskytování služby

1.Kupující je při poskytování služby zcela odpovědný za sebe, svá rozhodnutí a jednání vůči sobě i ostatním, jakož i za škodu způsobenou sobě, na svém zdraví, na majetku a zařízení prostor.
2.Kupující bere na vědomí, že v průběhu poskytování služby může docházet k fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, fyzickému nepohodlí, v případě nepřiměřené praxe nebo tělesných omezení a onemocnění, které jsou zjevné nebo skryté, i bolest a zranění, a je si plně vědom souvisejících rizik a nebezpečí.
3.Kupující bere na vědomí, že poskytovaná služba není lékařskou či psychoterapeutickou péčí ani její náhražkou.
4.V případě, že kupující v průběhu poskytování služby podstupuje jakýkoli druh léčby, který by mohl mít vliv na poskytování služby, zavazuje se, že prodávajícího nebo jím pověřenou osobu informuje o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby.
5.Prodávající doporučuje kupujícímu účast na poskytovaných službách konzultovat s ošetřujícím lékařem.
6.Kupující je povinen v průběhu poskytování služby nenarušovat její průběh, přičemž za rušení je považován i pozdní příchod.
7.Prodávající si vyhrazuje právo vyloučit kupujícího z účasti na poskytované službě či její části v případech, kdy kupující poškozuje či jinak narušuje průběh poskytované služby svým chováním.
8.V případě vyloučení kupujícího z poskytované služby nemá kupující nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části.

VIII.

Práva z vadného plnění

1.Prodávající odpovídá kupujícímu za poskytnutí služby za podmínek uvedených při uzavírání smlouvy, není-li ve smlouvě či VOP uvedeno odlišně či není-li ujednáno jinak.
2.Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době, kdy kupující zboží převzal:
a)má zboží takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, nebo vlastnosti, které si strany ujednaly,
b)se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c)zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
d)zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
3.V případě výskytu vad na zboží, může kupující předložit reklamaci a požadovat:
a)náhradní poskytnutí služby či její části, je-li předmětem smlouvy poskytnutí služby,
b)opravu zboží nebo dodání chybějící věci,
c)výměnu za nové zboží,
d)přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
e)odstoupení od smlouvy.
4.Právo odstoupení od smlouvy má kupující v případě, že:
a)zboží má podstatnou vadu,
b)na zboží tkví větší počet vad.
5.Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
6.Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně, tj. obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady, nebo má-li zboží větší počet vad, tj. zpravidla nejméně tři vady současně, má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
7.Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, který způsob řešení reklamace si zvolil. Změna volby bez souhlasu kupujícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
8.Není-li oprava nebo výměna zboží možná, může kupující na základě odstoupení od smlouvy požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
9.Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
10.Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným uchováváním.
11.Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
12.Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. V případě, že se vada projeví do jednoho roku od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí.
13.Je-li předmětem smlouvy spotřební zboží, zkracuje se záruční doba pouze do data spotřeby vyznačeného na obalu zboží.
14.Neuplatní-li kupující práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu po zjištění vad, tato práva zaniknou.
15.Vytknutí vad musí být kupujícím písemně doručeno na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v čl. I odst. 1 VOP s uvedením:
a)identifikačních údajů kupujícího;
b)identifikačních údajů objednávky;
c)detailního popisu předmětu reklamace a jejího odůvodnění.
16.Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
17.Prodávající se zavazuje reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 30 dnů, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak, a zároveň se zavazuje kupujícímu vystavit písemné potvrzení o uplatnění a vyřízení reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
18.V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová záruční doba. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1.Spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, a to prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 1 VOP, a to na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v čl. I odst. 1 VOP.
2.Lhůta 14 dnů pro odstoupení od smlouvy se počítá:
a)ode dne převzetí zboží,
b)ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy dodání několika druhů zboží nebo několika částí zboží,
c)ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží,
d)ode dne zaplacení ceny, je-li předmětem smlouvy poskytnutí služby.
3.Spotřebitel bere na vědomí, že ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží nelze odstoupit od smlouvy, jejíž předmětem je:
a)poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
b)dodávka zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
c)dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
d)dodávka zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
e)dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
f)dodávka digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, a podnikatel mu o tom poskytl potvrzení a
g)v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
4.Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, neobjedná-li si službu minimální počet kupujících, který stanoví prodávající, nebo v případě zásahu vyšší moci. Prodávající o tom bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a není-li výslovně ujednáno poskytnutí jiné služby či jiné řešení, vrátí všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal.
5.Kupující je po odstoupení od smlouvy povinen bezodkladně vrátit zboží prodávajícímu, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.
6.Prodávající je po odstoupení od smlouvy povinen bezodkladně vrátit kupujícímu všechny peněžní prostředky přijaté od kupujícího, včetně nákladů na dodání, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
7.Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
8.Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží nebo z důvodu naplnění stanovené kapacity pro poskytnutí služby. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem.
9.Je-li ke zboží poskytován i jakýkoli dárek, je darovací smlouva k tomuto dárku uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy, je kupující povinen spolu s vrácením zboží vrátit i poskytnutý dárek.

X.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1.V případě vzniku sporu vyplývajícího ze smlouvy nebo v případě jakýkoli stížností či podnětů souvisejících se smlouvou či obchodní činností prodávajícího se může kupující obrátit na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v čl. I odst. 1 VOP.
2.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
3.V případě spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a kupujícím se může spotřebitel také obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, IČO: 00020869, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, a to prostřednictvím webových stránek www.coi.cz.
4.Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Webové stránky: www.evropskyspotrebitel.cz.

XI.

Závěrečná ustanovení

1.Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení webových stránek, fotografií, videí, grafik, příruček, ochranných známek, loga a dalšího obsahu náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez výslovného souhlasu prodávajícího.
2.Smluvní vztah se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
3.Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
4.Smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
5.Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
6.VOP jsou platné a účinné od 1. 4. 2023.

 

Příloha č. 1: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Adresát:

Prodávající:

IČO:

se sídlem:

Kupující:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy týkající se následujícího zboží:

_________________________________________________________________________________.

Číslo objednávky: __________________

Datum objednání: __________________

Požaduji vrátit peněžní prostředky na bankovní účet číslo: ___________________

V _______________ dne __________________