obchodní podmínky

I.

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup e-booků (elektronických knih), video kurzů, on-line meditací (v dalším textu vše též jako „produkt“, „produkty“), on-line workshopů a on-line kurzů a on-line přednášek pořádaných Mgr. Martinou Šopfovou Bajerovou, produktů prodávaných přes e-shop (děrované brýle a podobné produkty týkající se jógy, oční jógy a pomůcek pro cvičení v rámci metod přirozeného zlepšování zraku), produkty společnosti Forever Living Products (v dalším textu vše též jako „produkt“, „produkty“) přes webové rozhraní www.martinabajerova.cz a https://martinabajerova.isportsystem.cz/. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí dále pro nákup kurzů, pobytů, lekcí různých druhů jógových a jiných cvičení a přednášek, kde je Kupující přítomen fyzicky, ať již v YOGA&VISION CENTER nebo kdekoliv jinde, pořádaných Mgr. Martinou Šopfovou Bajerovou, která je sama lektor nebo vedením zmíněných aktivit pověřuje kvalifikovanou osobu; přes webové rozhraní www.martinabajerova.cz a https://martinabajerova.isportsystem.cz/. Provozovatelem webu, všech zmíněných aktivit a prostor YOGA&VISION CENTRA jsou firmy Accanto s.r.o. IČO: 086 85 193 a Amora s.r.o. IČO: 263 06 719 v zastoupení Mgr. Martinou Šopfovou Bajerovou (dále jen „Poskytovatel“).

2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem (coby Prodávajícím) a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Poskytovatele. Poskytování workshopů on-line nebo živých akcí probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem (jako příjemcem služby). I proces uzavírání této smlouvy je popsán podrobně níže v těchto VOP, v čl. III. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě nebo Smlouvě o poskytování služeb odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem VOP). V případě prodeje produktů společnosti Forever Living Products se jedná o zprostředkování prodeje, kdy webové rozhraní www.martinabajerova.cz přesměrovává klienta v případě zájmu o produkt přímo na e-shop společnosti Forever Living Products a veškeré náležitosti a podmínky obchodu, včetně odeslání produktů a reklamace přechází na společnost Forever Living Products. V tomto případě je společnost Accanto s.r.o. pouze zprostředkovatelem obchodu mezi koncovým zákazníkem a prodejcem.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u mě jako Poskytovatele nakoupíte vybrané produkty nebo objednáte služby. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ a předtím zaškrtnete políčko souhlasu s obchodními podmínkami mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem nákupu a spolupráce, jaký zde popisuji.

4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. A tady je podrobnější obsah:

Obsah VOP:

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
Důležité pojmy (definice)
Objednávka a uzavření Smlouvy
Cena produktů a služeb a platba
Dodací podmínky a storno podmínky
Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
Odstoupení od Smlouvy
Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
Závěrečná ustanovení

II.

Důležité pojmy (definice)

1. POSKYTOVATEL (PRODÁVAJÍCÍ):

Poskytovatelem jsou dvě firmy, jediným vlastníkem, společníkem a jednatelem obou firem je Mgr. Martina Šopfová Bajerová (dále jen „Společní poskytovatelé“ anebo jednoduše jako „Poskytovatel“).

Accanto s.r.o.
Družstevní 1195/13, Řečkovice, 621 00 Brno
IČO: 08685193, C 114867 vedená u Krajského soudu v Brně
Kontaktní telefon: 603 866 263
Mail: bajerova.martina@centrum.cz, martinabajerova@yogacenter.cz
Firma Accanto není plátcem daně z přidané hodnoty.

Amora s.r.o.
Letovická 1421/22, Řečkovice, 621 00 Brno
IČO: 26306719, C 42605 vedená u Krajského soudu v Brně
Kontaktní telefon: 603 866 263
Mail: bajerova.martina@centrum.cz, martinabajerova@yogacenter.cz
Firma Amora není plátcem daně z přidané hodnoty.

2. KUPUJÍCÍ/KLIENT. Kupujícím se stanete, pokud prostřednictvím webového rozhraní www.martinabajerova.cz nebo https://martinabajerova.isportsystem.cz/ se mnou uzavřete Kupní smlouvu, a tím koupíte některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní. Klientem se stanete, když prostřednictvím téhož webového rozhraní se mnou uzavřete Smlouvu o poskytování služeb. Kupujícím/Klientem můžete být coby podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel. V dalším textu bude používán jediné označení – Klient.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Klient, který není spotřebitelem. Současně má Poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to Smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Poskytovatel a Klient museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Klientem a Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

III.

Objednávka a uzavření Smlouvy

1. Jako Klient objednáváte produkty, služby i workshopy zásadně přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním zde umístěného formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB. Na webovém rozhraní www.martinabajerova.cz, https://martinabajerova.isportsystem.cz/ naleznete veškeré mé produkty i služby, včetně produktů poskytovaných zdarma, s podrobným popisem jejich formy, obsahu, s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Veškeré prezentace produktů a služeb uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsem povinna uzavřít Smlouvu ohledně těchto produktů a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ, SLUŽEB, WORKSHOPŮ, LEKCÍ, KURZŮ, atd. (s termínem konání již uvedeným na webovém rozhraní): Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, mail, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu, službě či workshopu a vyberete způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z mé strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva týkající se produktu uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkty přes webové rozhraní nebo mailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu a nebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

4. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

5. V případě objednání produktů z e-shopu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 
- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost deset dnů.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

IV.

Cena produktů a služeb a platba

1. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB. U jednotlivých položek produktů včetně produktů na e-shopu a u workshopů, kurzů, lekcí je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena.
1.1. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Ceny produktů, služeb, kurzů a workshopů zahrnují náklady spojené s realizací akce, tedy i náklady na pronájem prostor vč. technického vybavení, organizační a materiálové zajištění, pokud není uvedeno jinak v popisu akce. Jedná se o konečné ceny, protože s ohledem na charakter produktů a služeb (tj. workshopů) nevznikají náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s jejich dodáním.
1.1.1. V rámci on-line kurzů je zároveň nabídnuta možnost prodloužit si členství na další rok za částku 321 Kč nebo 219 Kč dle druhu on-line kurzu. Automaticky před ukončením členství, které trvá 1 rok (365 dní) přijde automatická zálohová faktura na tuto částku s nabídkou využití prodloužení členství na dalších 365 dní. V případě, že klient dále nechce v členství v rámci on-line kurzu pokračovat, částku - roční poplatek neuhradí a automaticky se tím po 365 dnech uzavře přístup do členské sekce on-line kurzu. Neuhrazením této částky nevznikají žádné další nároky ani postihy. Pokud klient roční poplatek na další období 365 dní uhradí, přístup do členské sekce on-line kurzu klientovi zůstává pod stejným přístupovým jménem i heslem. Přístup zůstává zároveň i na všechny on-line kurzy včetně bonusů a dárků, které byly součástí objednávky.
1.2. Ceny za produkty zakoupené v e-shopu (vyjma produktů Forever Living Products) jsou vždy uvedené u každého produktu. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby, které nabází objednávkový formulář, běžně jsou zahrnuty způsoby platby bankovní převod 1-2dny, on-line přes platební systém GoPay, on-line platební kartou, hotově při převzetí s dobírkou. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Ve chvíli objednávky kupující obratem dostává do e-mailové schránky zálohovou fakturu na objednané zboží. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.  Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

2. Sjednanou kupní cenou či cenou za účast na workshopu, kurzu, lekci atd. (dále jen „cena“) je cena uvedená u produktu či služby v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt nebo službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt či službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví.

4. ZPŮSOB PLATBY. Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt, služba co nejdříve dodán.

- bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY

V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 3 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. V případě workshopu musí být cena uhrazena tak, aby nejpozději tři pracovní dny před konáním workshopu byla připsána na můj bankovní účet. Kupní cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury vám o přijetí platby vystavím a na mail uvedený v objednávce zašlu doklad o přijaté platbě fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije

Produkty, kurzy, služby ani workshopy není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V.

Dodací podmínky produktů (e-booků, on-line kurzů, videokurzů, on-line videí, meditací, produktů z e-shopu)

A. Dodací a storno podmínky PRODUKTŮ A SLUŽEB 

1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU A SLUŽBY.
1.1. Při koupi on-line produktů a on-line služeb bude digitální obsah ve formátu .docx nebo pdf (e-book) nebo odkaz pro jejich stažení či spuštění nebo přístupové údaje pro vstup do on-line kurzu dodán po zaplacení kupní ceny na vámi v objednávce sdělenou mailovou adresu.
1.2. Při koupi produktů z e-shopu je zboží doručeno v rámci vybrané dopravní služby, která je nabídnuta v rámci formuláře. V této nabídce je zahrnuta Česká pošta - balík do ruky, balík na poštu, Zásilkovna, Balíkovna. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

2. DODACÍ LHŮTA.
2.1. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby.
2.2. Délka dodací lhůty v případě produktů z e-shopu je závislá na volbě uvedené platební metody. V případě volby na dobírku, je zboží odesláno do dvou pracovních dnů od objednávky. V případě volby platební metody bankovní převod nebo on-line platby, potom je zboží odesíláno do dvou pracovních dnů po připsání platby na účet prodávajícího.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU.
3.3. V případě ON-LINE produktů nevznikají náklady na dopravu.
3.4. V případě produktů objednaných z e-shopu jsou náklady na dopravu uvedené u příslušné formy dodání přes konkrétního dopravce. Tyto náklady na dopravu jsou uvedeny a nabídnuty v rámci formuláře. V této nabídce je zahrnuta Česká pošta - balík do ruky, balík na poštu, Zásilkovna, Balíkovna.

4. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu, a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP. Při převzetí zboží z e-shopu od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5. Digitální obsah (videokurz, on-line meditace, ebook, on-line lekce, on-line konzultace) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf a přehrávání video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

6. ODPOVĚDNOST – ON-LINE PRODUKTY A SLUŽBY: Klient bere na sebe a za sebe plnou odpovědnost a je tak v celém průběhu on-line workshopu, on-line kurzu, on-line vzdělávací akce, on-line lekce, on-line videí za svá rozhodnutí a za své jednání a za vykonávání jakýchkoliv cviků vůči sobě zcela odpovědný. Každý Klient bere na vědomí, že během on-line workshopu, on-line kurzu, on-line vzdělávací akce, on-line lekce, on-line videí, kterou Klient sám vede či se jí sám účastní, může docházet k fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. On-line workshop, on-line kurz, on-line vzdělávací akce, on-line lekce, on-line videa, on-line meditace nejsou lékařská či psychoterapeutická péče ani její náhražkou. V případě, že kterýkoliv Klient a účastník v průběhu on-line workshopu, on-line kurzu, on-line vzdělávací akce, on-line meditace, on-line lekce, on-line videí podstupuje jakýkoliv druh léčby nebo se pravidelně účastní kontrol u odborných či praktických lékařů, se doporučuje účast na on-line workshopu, on-line kurzu, on-line vzdělávací akci, on-line meditaci, on-line lekci, on-line videu a jakákoliv aktivita z nich plynoucí včetně provádění cviků konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. V případě, že kterýkoliv účastník v průběhu on-line akce podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Zároveň se doporučuje účast na těchto on-line akcích konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Každý účastník a Klient je odpovědný za případné škody způsobené své osobě i osobám druhým, sám sobě na tělesném stavu. Zároveň je Klient odpovědný svým neuváženým, nepřiměřeným, neúměrným, neodborným či jiným chováním za škody způsobené na svém vlastním zdraví. Klient se dobrovolně účastní cvičebních on-line kurzů, on-line programů, on-line akcí, on-line meditací, on-line lekcí, on-line wokshopů, on-line videí Poskytovatelem nabízených produktů a služeb (Face Yoga, oční jógy, metod přirozeného zlepšování zraku, jógy pro tělo, jiných cvičení a dalších seberozvojových kurzů a aktivit) a je si plně vědomý, že všechny tyto on-line akce vyžadují určitou fyzickou námahu těla a obličeje a očí, která může způsobit fyzické nepohodlí, v případě nepřiměřené praxe nebo omezení a nemocí v těle, které jsou zjevné nebo skryté i bolest a zranění, a je si plně vědom souvisejících rizik a nebezpečí. Klient bere na vědomí, prohlašuje a zaručuje, že nemá takový zdravotní stav a zdravotní problémy, které by bránily jeho účasti v programu. Klient souhlasí s tím, že převezme plnou odpovědnost za veškerá rizika, zranění nebo škody známé i neznámé, které mu mohou vzniknout v důsledku účasti v on-line akcích,on-line programech, on-line kurzech, on-line meditacích, on-line workshopech, on-line lekcích, on-line videích. Taková zranění mohou zahrnovat svalové namožení, svalové tahy, natržení svalů nebo jakékoli jiné onemocnění, úrazy, nehody nebo bolest. Vědomě, dobrovolně a výslovně se Klient vzdává jakéhokoli nároku, který může mít vůči metodě Face Yoga, oční józe, metodám přirozeného zlepšování zraku nebo klasické jógy nebo Mgr. Martině Šopfové Bajerové nebo oběma firmám Accanto s.r.o. A Amora s.r.o., nebo vůči osobě, kterou pověřila Mgr. Martina Šopfová Bajerová vedením akce, za zranění nebo bolesti, které může utrpět v důsledku účasti v on-line kurzech, on-line programech, on-line akcích, on-line wokshopech, on-line meditacích, on-line videích. Klient a jeho dědicové nebo zástupci se navždy vzdávají, propouští a zavazují se, že nebudou žalovat metodu Face Yoga, oční jóga, metody přirozeného zlepšování zraku, jógu pro tělo nebo Mgr. Martinu Šopfovou Bajerovou, nebo firmy Accanto s.r.o., Amora s.r.o. nebo osobu pověřenou Mgr. Martinou Šopfovou Bajerovou za vedení akce za jakékoli zranění z nedbalosti nebo jiného jednání.

7. MOŽNOST VYLOUČIT KLIENTA Z ÚČASTI, ODEBRAT KLIENTOVI PŘÍSTUP DO ON-LINE PRODUKTŮ: Klienti jsou povinni při účasti na on-line workshopu, on-line kurzu, on-line vzdělávací akce, on-line meditaci, on-line videí nenarušovat jeho průběh, přičemž za rušení jsou považovány i nevhodné kritizující komentáře. Jsem oprávněná Klienta vyloučit z účasti, odebrat mu přístupová hesla na on-line workshopu, on-line kurzu, on-line meditaci, on-line vzdělávací akci, on-line videa či jeho části v případě, že Klient nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil průběh on-line workshopu, on-line kurzu, on-line vzdělávací akce, on-line meditaci, on-line videí další Klienty či lektorku anebo v případě, že bude průběh on-line akce resp. jednotlivých on-line setkání narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití). V případě vyloučení Klienta z on-line workshopu, on-line kurzu, on-line meditace, on-line vzdělávací akce, on-line videí nemá Klient nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části.

 

 

B. Dodací a storno podmínky AKCÍ, KTERÉ PROBÍHAJÍ NAŽIVO – FYZICKÁ ÚČAST 

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Workshop bude dodán (uskutečněn) dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. Klient má právo absolvovat workshop za podmínky řádné úhrady celé ceny. Jako Poskytovatel jsem oprávněna změnit jednostranně podmínky klientem zvolené vzdělávací akce např. čas konání, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž vás o tom samozřejmě co nejdříve vyrozumím. Odpovídám i za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel workshopu. Workshop se uskuteční pouze v případě, že si jej objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Poskytovatelem. V opačném případě či zásahu vyšší moci si vyhrazuji právo workshop zrušit. V takovém případě všechny přihlášené účastníky včas budu informovat.

2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na workshop můžete místo sebe vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůžete jako Klient zúčastnit objednaného workshopu, a že je to vzhledem k obsahu workshopu přípustné a možné. V případě vyslání náhradníka mě prosím co nejdříve mailem nebo telefonicky tuto skutečnost a pokud možno i důvod sdělte.

3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucí akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Klientů. Není dovoleno je bez mého vědomí a předchozího písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Klient, Poskytovatel i případný další lektor účastnící se workshopu berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE, KURZU, LEKCE, MEDITACE atd. AKCE, KTERÉ PROBÍHAJÍ NAŽIVO – FYZICKÁ ÚČAST: Klient je v celém průběhu workshopu, kurzu, meditace, lekce či vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý Klient bere na vědomí, že během akce a případné facilitátorské práce, kterou účastník sám vede či se jí sám účastní, může docházet k fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Workshop, kurz, vzdělávací akce, lekce, meditace není lékařská či psychoterapeutická péče ani její náhražkou. V případě, že kterýkoliv účastník v průběhu workshopu, kurzu, lekce, meditace, vzdělávací akce podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Zároveň se doporučuje účast na workshopech, kurzech, lekcích, meditacích, vzdělávacích akcích konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Každý účastník je odpovědný za případné škody způsobené sobě, sobě na svém zdraví nebo na tělesném stavu nebo dalším Klientům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání workshopu. Klient se dobrovolně se účastní vzdělávacích nebo cvičebních kurzů, lekcí, programů, akcí, wokshopů Face Yoga, oční jógy, metod přirozeného zlepšování zraku, jógy pro tělo, jiných cvičení a jiných seberozvojových aktivit a je si plně vědomý, že všechny tyto živé akce a programy vyžadují určitou fyzickou námahu těla a obličeje a očí, která může způsobit fyzické nepohodlí, v případě nepřiměřené praxe nebo omezení a nemocí v těle, které jsou zjevné nebo skryté i bolest a zranění, a je si plně vědom souvisejících rizik a nebezpečí. Klient bere na vědomí, prohlašuje a zaručuje, že nemá takový zdravotní stav a zdravotní problémy, který by bránily jeho účasti v programu. Klient souhlasí s tím, že převezme plnou odpovědnost za veškerá rizika, zranění nebo škody známé i neznámé, které mu mohou vzniknout v důsledku účasti na živých akcích nebo programech. Taková zranění mohou zahrnovat svalové namožení, svalové tahy, natržení svalů nebo jakékoli jiné onemocnění, úrazy, nehody nebo bolest. Vědomě, dobrovolně a výslovně se Klient vzdává jakéhokoli nároku, který může mít vůči metodě Face Yoga, oční józe, metodám přirozeného zlepšování zraku nebo klasické jógy nebo Mgr. Martině Šopfové Bajerové nebo oběma firmám Accanto s.r.o. a Amora s.r.o. nebo osobě pověřené Mgr. Martinou Šopfovou Bajerovou za vedení akce, za zranění nebo bolesti, které může utrpět v důsledku účasti na živých akcích, programech, workshopech, kurzech, výcvicích. Klient a jeho dědicové nebo zástupci se navždy vzdávají, propouští a zavazují se, že nebudou žalovat metodu Face Yoga, oční jóga, metody přirozeného zlepšování zraku, j´go pro tělo a jiné cvičení nebo Mgr. Martinu Šopfovou Bajerovou, nebo firmy Accanto s.r.o., Amora s.r.o. nebo osobu pověřenou Mgr. Martinou Šopfovou Bajerovou vedením akce za jakékoli zranění z nedbalosti nebo jiného jednání.

5. MOŽNOST VYLOUČIT KLIENTA Z ÚČASTI - AKCE, KTERÉ PROBÍHAJÍ NAŽIVO – FYZICKÁ ÚČAST: Klienti jsou povinni při účasti na workshopu nenarušovat jeho průběh, přičemž za rušení je považován i pozdní příchod. Jsem oprávněná Klienta vyloučit z účasti na workshopu, kurzu, vzdělávací akci, meditaci, lekci či jeho části v případě, že Klient nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil průběh workshopu, kurzu, meditace, lekce, vzdělávací akce, ostatní Klienty či lektora anebo v případě, že bude průběh akce resp. jednotlivých setkání narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití). V případě vyloučení Klienta z workshopu nemá Klient nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části.

6. STORNO PODMÍNKY:

V případě, že by workshop byl zrušen z důvodů na mé straně a vy jako Klient jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení workshopu, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem jako byla přijata.

Jako Klient jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě, že jste již uhradili cenu workshopu a zrušíte účast 7 dní před konáním workshopu, vrátím částku zpět, vyjma nevratné zálohy ve výši 1000 Kč. Vždy můžete za sebe vyslat náhradníka, umožňuje-li to obsah a charakter workshopu a nebo se můžeme dohodnout na převod vámi zaplacené ceny na úhradu jiného workshopu.

7. SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ. Přihlášením na workshop, kurz, vzdělávací akci, meditaci, lekci zaplacením ceny akce dáváte souhlas s tím, aby v průběhu akce byly pořizovány fotografie a videozáznamy i vaší osoby jako účastníka akce a aby byly užity k dokumentaci na internetových stránkách a v mých propagačních materiálech. Tento souhlas jste oprávněni kdykoli později odvolat prostřednictvím mailové zprávy zaslané na moji mailovou adresu či dopisem zaslaným na doručovací adresu uvedenou výše v čl. II VOP. U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné vaše další osobní údaje, pokud se na tom výslovně nedohodneme.

 

 

VI.

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

1. Produkty (digitální obsah) zasílám pouze vám, jako Klientovi, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. Meditace a obsah videokurzu přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Tyto produkty nemohou nahradit osobní konzultaci a nejsou zdravotní službou, a tedy nenahrazují ani lékařskou či jinou zdravotní péči. Neodpovídám za případné újmy na zdraví, škody způsobené sobě, sobě na svém zdraví nebo na tělesném stavu. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu. 

VII.

Odstoupení od Smlouvy

1.Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte právo od uzavřené Kupní smlouvy (týkající se produktů) bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne dodání produktu. Tuto možnost poskytuji všem Kupujícím, byť ze zákona vyplývá pouze pro Spotřebitele. Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak v této 14denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem na bajerova.martina@centrum.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde.

V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. Odstoupením od Kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší a já jsem povinna vám vrátit zaplacenou cenu (viz v dalším odstavci) a vy ztrácíte oprávnění zaslaný produkt používat a dovoluji si vás požádat, abyste v takovém případě produkt smazali, neboť jeho užívání by pak již bylo v rozporu s mými autorskými právy dle zákona.
2.Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za produkt. Při odstoupení od Smlouvy vám peníze vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.
3. V případě uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb (týkající se kurzů, workshopů, vzdělávacích akcí) není možné od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů (§ 1837 písm. j) NOZ), máte ovšem možnost storna účasti (podrobnosti jsou výše v čl. V. části B).
4. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé sjednané ceny ani do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, mám právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručím mailem či na běžnou adresu uvedenou v objednávce. V případě, že jsem od vás obdržela před svým odstoupením od Smlouvy nějakou platbu, vrátím vám ji do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.
5. Od Smlouvy lze dále odstoupit v případech stanovených zákonem.
6. Je-li vám společně s produktem nebo objednávkou workshopu poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

VIII.

Odstoupení od kupní smlouvy - produkt nakoupený z e-shopu

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

- v případě dodávke zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
- v případě  zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

2. Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte právo od uzavřené Kupní smlouvy (týkající se produktů) bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne dodání produktu. Tuto možnost poskytuji všem Kupujícím, byť ze zákona vyplývá pouze pro Spotřebitele. Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak v této 14denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem na bajerova.martina@centrum.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde v těchto Obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (včetně poplatku za dopravné, a to pouze v nejnižší výši, kterou si kupující může v průběhu objednávky zvolit) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

IX.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
3. Jako Poskytovatel vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytuji a odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí. Jako Poskytovatel vám rovněž odpovídám, že poskytnutá služba nemá vady. Vadu u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však lze uplatnit do 6 měsíců od poskytnutí služby.
4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit vadnou součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným uchováváním.
6. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem. Pokud vám produkt nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

X.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese bajerova.martina@centrum.cz
2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
3. Pokud mezi mnou jako Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta ze smlouvy vyplývající.
2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.
3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněná tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
4. Přečetl/a jsem si výše uvedené zřeknutí se odpovědnosti a plně rozumím jeho obsahu. Dobrovolně souhlasím s výše uvedenými podmínkami.
5. Tyto VOP jsou účinné od 17.10.2022

Obchodní podmínky platné od 21.2.2022 do 16.10.2022 ke stažení zde (v obchodních podmínkách od 17.10.2022 došlo k úpravě pouze v souvislosti se založením nového e-shopu na těchto www stránkách a je zde nově doplěna informace týkající se objednávání, odesílání a reklamací v souvislosti s fyzickými produkty na e-shopu (děrované brýle, produkty od Forever Living Products). Dále je zde nově doplněna informace o možnosti prodloužení členství v členských sekcích na další rok (další roky) za poplatek 321 Kč/ročně nebo 219 Kč ročně dle typu on-line kurzu.